Estatutos: Página18 of 18

coincidirá coa que sexa aprobada pola Xunta de Galicia. Mentras dita aprobación non se produza, será a Xunta Directiva, con audencia da Comisión Delegada, a que delimite as comarcas.

Quinta.- Os procedmentos disciplinarios iniciados antes da entrada en vigor dos presentes Estatutos continuarán tramitándose dacordo ás normas anteriores ata a sua total conclusión. As resolucions que recaigan en ditos procedementos serán recurribles directamente ante o Comité Galego de Disciplina Deportiva.

Sexta.- O Comité de Competición e Disciplina Deportiva ten prorrogada temporalmente a sua xurisdicción ata a total conclusión dos procedementos en curso á data de entrada en vigor dos presentes Estatutos.

DISPOSICIONES FINAIS

Primeira.- Os presentes Estatutos entrarán en vigor ó día seguinte da sua aprobación pola Asemblea Xeral.

Segunda.- Quedan derogadas tódalas disposicions de rango inferior a estes Estatutos que se opoñan ó seu contido.