Lei de Transparencia

En virtud do establecido nos artígos 6 e 8 da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, a Federación Galega de Ciclismo, pon a disposición pública a siguinte información:

Información institucional, organizativa e de planificación

Funcións

As recollidas no artigo 3 dos estatutos.

Normativa aplicable

  • Lei 3/2012, de 2 de abril, do deporte de Galicia.
  • Decreto 85/2014, do 3 de xullo, polo que se aproba o Regulamento do Rexistro de Entidades Deportivas de Galicia.
  • Orde do 8 de setembro de 2010 pola que se establecen os criterios para a elaboración de regulamentos e a realización dos procesos electorais nas federacións deportivas galegas.
  • Resolución do 8 de setembro de 2009, da secretaría xeral para o Deporte, pola que se ditan as Normas de bo goberno das federacións deportivas de Galicia.
  • Estatutos da Federación Galega de Ciclismo.

Estructura organizativa

Información económica, presupuestaria e estatística

Contratos suscritos con administracións públicas

Convenios suscritos con administracións públicas

Presuposto federativo

Contas anuais

Retribucións anuais