Comunicado e convocatoria de reunión urxente de Mini BTT

Tema: 

Comunicado sobre a división en zonas do calendario de Mini BTT O pasado día 16 de febreiro celebrouse a Asemblea Xeral Ordinaria da FGC, segundo convocatoria efectuada polo Presidente á que se acompañou a preceptiva orde do día. Durante o debate e votación do punto 7 da orde do día (Estudo e aprobación dá Normativa Técnica FGC 2019), expúxose un tema de enorme relevancia, como é a necesidade de regular o calendario de Mini BTT para canalizar a crecente participación que afecta á organización de cada unha das probas. Trátase, como sabedes, de manter un elevado nivel organizativo e garantir a seguridade de participantes e público. Os asembleístas presentes naquel momento decidiron someter a votación a proposta de crear a Liga Galega de Mini BTT e dividir o calendario en dúas zonas, para así limitar a asistencia ás probas de cada zona. Votouse e resultou aprobada a proposta como parte da Normativa Técnica.

Nos días seguintes recibimos numerosas queixas ao respecto debido á relevancia do asunto, que quizá requiría un estudo máis detido e un debate no que puidesen intervir todos os clubs interesados.

A Xunta Directiva efectuou unha consulta á asesoría xurídica da Federación, a cal informou sobre a conveniencia de que as propostas de gran calado sexan coñecidas polos asembleístas con antelación ao día da reunión, para así facilitar o exercicio dos dereitos de asistencia, voz e voto.

Á vista da situación creada, consideramos a conveniencia de convocar aos clubs de escolas a unha reunión que terá lugar o próximo día martes, 5 de marzo as 20.00 horas, na sede da Delegación Galega de Fútbol, sita no Estadio Multiusos de San Lázaro, de Santiago de Compostela.  A idea é que desa reunión salga unha proposta consensuada que despois sexa aprobada pola Comisión Delegada.