Procesos Electorais

Neste apartado, incluirase a información relativa os procesos electorais.

2018

Eleccións á Asemblea Xeral, Comisión Delegada e Presidencia.

En virtude do artigo 15.4 do Decreto 16/2018 15 de febrero  de 2018 polo que se establecen as bases e os criterios para a elaboración dos regulamentos electorais que deben rexer a realización dos procesos electorais nas federacións deportivas galegas, e do artigo 11 do regulamento electoral, dase publicidade dos seguintes documentos:

a) O calendario electoral.

b) O censo electoral.

c) A distribución do número de persoas membros da asemblea xeral por especialidades, estamentos e circunscricións electorais que deberá reflectir a distribución inicial establecida no regulamento electoral do número de representantes asignado a cada circunscrición por especialidade e por estamento.

d) A data de celebración e o horario das votacións.

e) Os modelos oficiais de sobres e papeletas de acordo co anexo I do presente decreto.

f) O regulamento electoral.

g) O procedemento e os prazos para o exercicio do voto por correo.

h) A forma de remisión da documentación á xunta electoral.

i) A composición nominal da xunta electoral e os prazos para a súa recusación, así como o enderezo, número de fax e enderezo electrónico da xunta electoral.

ACTAS

Acta nº1: Resolución da Xunta Electoral relativa ás reclamacións ó censo provisional

Acta nº2 : Resolución da Xunta Electoral relativa ós censos definitivos e nº asambleistas

Acta nº3 : Presentación de candidaturas a membros da Asamblea

Acta nº5 : Renuncias na Comisión Xestora

Acta nº6 : Presentación de candidaturas a membros da Asamblea

Acta nº7 : Proclamación de asambleistas e candidatos a membros da Asamblea

Acta nº8 : Nomeamento de interventores e renuncia de candidatos

Acta nº9 : Proclamación provisional de membros da Asamblea Xeral

Acta nº10 : Proclamación definitiva de membros da Asamblea Xeral e corrección de erro no calendario electoral

Acta nº11 : Aceptación de Cargos asambleistas. Dimisión do Presidente da Xunta Xestora. Presentación de candidaturas a Presidente e Comisión Delegada

Acta nº12 : Proclamación definitiva de candidaturas a Presidente e Comisión Delegada

Acta nº13 : Proclamación provisional da Presidencia e Comisión Delegada

CONVOCATORIA ASAMBLEA ELECTORAL

Acta da Asamblea Xeral para a elección da Presidencia e Comisión Delegada

Acta nº14 : Proclamación definitiva da Presidencia e Comisión Delegada

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL

Certificación da publicación pola Secretaria da FGC

Comisión Xestora Inicial

Comisión Xestora 9/10/2018

Modelo de candidatura á Asamblea Xeral - Deportistas, Técnicos, Árbitros

Modelo de candidatura á Asamblea Xeral - Clubes

Información sobre presentación de candidaturas

Modelo de solicitude de interventor/a

Modelo candidatura Presidente/a

Modelo candidatura Comisión Delegada

Modelo aval apoio a Presidente/a

Modelo toma de posesión asambleista